text.skipToContent text.skipToNavigation

连接技术和接线盒

借助连接技术将 wenglor 产品集成到自动化过程。产品品种包括不同防护等级、长度的电缆、插头以及接线盒。在技术细节中,所有产品都配有相应的连接技术。
已找到 223 种产品
排序依据
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • ...
  • 19
S23-5M

S23-5M 连接线 M12 × 1;4针

电缆长度 5 m
S41-5M

S41-5M 连接线 M8 × 1;3针

电缆长度 5 m 温度范围 -40 ... 90 °C
S35W-5M

S35W-5M 连接线 M12 × 1;5针

电缆长度 5 m
S60-5M

S60-5M 连接线 M8 × 1;4针

电缆长度 5 m
S27-5M

S27-5M 连接线 M12 × 1;4针

电缆长度 5 m
S61-5M

S61-5M 连接线 M8 × 1;4针

电缆长度 5 m
S29-5M

S29-5M 连接线 M12 × 1;4针

电缆长度 5 m
S35G-5M

S35G-5M 连接线 M12 × 1;5针

电缆长度 5 m
S80-5M

S80-5M 连接线 M12 × 1;8针

电缆长度 5 m 温度范围 -25 ... 85 °C
S80W-5M

S80W-5M 连接线 M12 × 1;8针

电缆长度 5 m
S49-5M

S49-5M 连接线 M8 × 1;3针

电缆长度 5 m 温度范围 -25 ... 80 °C
S56-5M

S56-5M 连接线 M8 × 1;3针

电缆长度 5 m
排序依据
  • 1(current)
  • 2
  • 3
  • ...
  • 19
Go to Page
显示比较产品